Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS

A Cyber Institute Kft. (székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 1. , cégjegyzékszám: 01 09 343788; nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Cyber Institute Kft.”, „szolgáltató”, „adatkezelő”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

A www.cyberinstitute.hu portállal kapcsolatosan irányadó jogi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://cyberinstitute.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen. A Cyber Institute Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Cyber Institute Kft. elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában. A Cyber Institute Kft. elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Cyber Institute Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Cyber Institute Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

2. DEFINÍCIÓK

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.7. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.10. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.11. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.12. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.13. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

2.14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.15. harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

2.16. Cookie: egy 4 kilobájtnál nem nagyobb szövegfájl, amit az internetes böngészőprogram tárol el a számítógépünkön a meglátogatott szerverekről. Funkciója, hogy kényelmesebbé tegye a szörfölést, mivel segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat, stb. Segítségével a honlapok testre szabhatók, illetve a szörfölés történetét ismerve célzott reklámkampányokra is alkalmas.

3. ALAPELVEK A Cyber institute KFT. ADATKEZELÉSE SORÁN

3.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

3.2. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, és az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

3.3. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

4. cyber institute KFT. ADATKEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1. Adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) 5.§ (1) bekezdése a) pontjának megfelelően az adatkezelés jogalapja az Ön tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. A hozzájárulás megadása önkéntes. Ön hozzájárulásával beleegyezik abba, hogy a Cyber Institute Kft. a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített előírások betartásával az Önre vonatkozó személyes adatokat, ideértve az Önről készült képfelvételeket is, (a továbbiakban együttesen: „Adatok”) bármilyen módon kezelje, azokkal bármilyen műveletet végezzen, így különösen az Adatokat gyűjtse, felvegye, rögzítse, rendszerezze, tárolja, felhasználja illetve törölje.

4.2. Adatkezelő és Adatfeldolgozó személye:

Az Adatokat a Cyber Institute Kft. mint adatkezelő kezeli, melyhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

4.3. Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés határozatlan ideig, de legfeljebb addig tart, amíg Ön meg nem tiltja az Adatok adatkezelési cél szerinti felhasználását illetve Ön nem kéri az Adatok kezelésének megszüntetését.

4.4. Adatokhoz hozzáférő személyek:

Az Adatokhoz a Cyber Institute Kft. munkavállalói és cégjegyzésre jogosult mindenkori képviselői rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

4.5. Érintettek jogai:

Ön az Adatkezeléssel kapcsolatosan jogosult:

a) a Cyber Institute Kft. által kezelt Adatokról, az adatkezeléssel összefüggő kérdésekről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról tájékoztatást kérni,

b) az Adatok helyesbítését, törlését és zárolását kérni,

c) az adatkezelés ellen tiltakozni az Adatvédelmi Törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben,

d) jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulni, és kár bekövetkezése esetén kártérítést, személyiségi jog megsértése esetén pedig sérelemdíjat követelni.

A fenti a)-c). pontokban megjelölt jogainak gyakorlása során kérjük, hogy a Cyber Institute Kft.-vel az alábbi elérhetőségeken vegye fel a kapcsolatot:

Név: Cyber Institute Kft.

Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 1. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Adatvédelmi Törvény 21. §-a által meghatározott esetekben a bíróság előtti perindításra 15 illetve 30 napos határidőn belül van lehetősége.

4.6. Adatok kezelésének céljai:

A.) ESEMÉNY ÉS NYÍLT NAP REGISZTRÁCIÓ

Az eseményre és nyílt napra jelentkező személyek részére alkalmanként a Cyber Institute Kft. az elérhető képzésekkel kapcsolatos információs és reklámjellegű ajánlatokat juttat el e-mail útján és postai úton. Nyílt napra jelentkezni időszakosan lehet, a www.cyberinstitute.hu honlapon történő regisztrálással. A jelentkezéskor megadott személyes adatok a kapcsolattartáshoz, valamint a képzéssel kapcsolatos információk és ajánlatok küldéséhez a kiküldés jellegéből adódóan elengedhetetlenül szükségesek. A nyílt napra vagy egyéb eseményre történő jelentkezéssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nyílt nap illetve az esemény keretében Önről a Cyber Institute Kft. képfelvételeket készítsen és azokat oktatási anyagai és reklámanyagai részeként ellenszolgáltatás nélkül, határozatlan ideig, területi korlátozás nélkül, tetszőleges módon (így különösen internetes reklámokban, nyomtatott médiában, egyéb reklámanyagokon) felhasználja, nyilvánosságra hozza és tetszőleges példányszámban terjessze.

Ha nem kíván többé információs és reklám jellegű ajánlatokat kapni a Cyber Institute Kft.-től, a kiküldött hírlevél láblécében a „Ha a jövőben nem szeretnél információkat kapni legfrissebb eseményeinkről, itt tudsz leiratkozni!” linkre kattintva leiratkozhat a hírlevélről, ezenkívül erről szóló nyilatkozatát megteheti e-mailben a info@cyberinstitute.hu címen.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért a jelentkező felel. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintettnek ebből kára származhat, amely esetben polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

Az esemény és nyílt nap regisztráció adatkezelési nyilvántartási száma: 03716-0002

B.) JELENTKEZÉS KÉPZÉSRE

A képzésekre jelentkezni a www.cyberinstitute.hu honlapon a képzések aloldalán levő JELENTKEZÉS gombbal lehet. A jelentkezéshez néhány személyes adatot kell megadni (pl. név, cím, telefon szám, e-mail cím, legmagasabb iskolai végzettség stb.). Ezenkívül szükséges önéletrajz feltöltése. A képzésre jelentkező személyek részére alkalmanként a Cyber Institute Kft. az elérhető képzésekkel kapcsolatos információs és reklámjellegű ajánlatokat juttat el e-mail formájában vagy postai úton. A jelentkezéskor megadott személyes adatok a kapcsolattartáshoz valamint a képzéssel kapcsolatos információk és ajánlatok küldéséhez - a kiküldés jellegéből adódóan –, a felvételi beszélgetés előkészítéséhez és a képzés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek. A képzésre történő jelentkezéssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a képzés keretében Önről a Cyber Institute Kft. képfelvételeket készítsen és azokat oktatási anyagai és reklámanyagai részeként ellenszolgáltatás nélkül, határozatlan ideig, területi korlátozás nélkül, tetszőleges módon (így különösen internetes reklámokban, nyomtatott médiában, egyéb reklámanyagokon) felhasználja, nyilvánosságra hozza és tetszőleges példányszámban terjessze.

Ha nem kíván többé információs és reklám jellegű ajánlatokat kapni a Cyber Institute Kft.-től, a kiküldött hírlevél láblécében a „Ha a jövőben nem szeretnél információkat kapni legfrissebb eseményeinkről, itt tudsz leiratkozni.” linkre kattintva leiratkozhat a hírlevélről, ezenkívül erről szóló nyilatkozatát megteheti e-mailben a info@cyberinstitute.hu címen.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért a jelentkező felel. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintettnek ebből kára származhat, amely esetben polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

A képzésre jelentkezés adatkezelési nyilvántartási száma: 03716-0001

C.) FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE

Hírlevélre feliratkozni a www.cyberinstitute.hu honlapon lehet. Jelentkezéshez megadott adatok a kapcsolattartáshoz valamint a képzéssel kapcsolatos információk és ajánlatok küldéséhez a kiküldés jellegéből adódóan elengedhetetlenül szükségesek.

Ha nem kíván többé információs és reklám jellegű ajánlatokat kapni a Cyber Institute Kft.-től, a kiküldött hírlevél láblécében a „Ha a jövőben nem szeretnél információkat kapni legfrissebb eseményeinkről, itt tudsz leiratkozni.” linkre kattintva leiratkozhat a hírlevélről, ezenkívül erről szóló nyilatkozatát megteheti e-mailben az info@cyberinstitute.hu címen.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért a jelentkező felel. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintettnek ebből kára származhat, amely esetben polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

5.) INTERNETES FELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYOK

5.1. A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A honlapok látogatása során a Cyber Institute Kft. nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A Cyber Institute Kft. cookie-k használatával követi nyomon, hogy az internetezők mely fizetett médiából érkeznek a honlapra. Ezenkívül a Cyber Institute Kft. más adatot nem regisztrál cookie segítségével. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa le.

5.2. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK ADATFELVÉTELE A HONLAPON

A www.cyberinstitute.hu honlap html kódja a Cyber Institute Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szerver segíti a honlapon a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok független auditálását. A webanalitikai szolgáltató a Cyber Institute Kft. megbízásából személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) végzi, a Google Analytics szolgáltatásának keretében. Info: www.google.com.

Cyber Institute KFT.